Kontakt

Suchohrdly u Miroslavi 98

67172 Miroslav

515333121  zrušeno

515334276 zrušeno

603511837Reklamační řád pevných paliv

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD PEVNÝCH PALIV

Obchodní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí ustanoveními Nového bčanského zákoníku.

Množství, druh a cena prodaného paliva musí odpovídat údajům na prodejním dokladu a jeho Jakost dodávek pevných paliv je určena parametry jednotlivých druhú pevných paliv podle katalogů prvovýrobců (dolů a koksoven)

Při dovozu paliva kupujícímu na určené místo je kupující povinen vysypané palivo neprodleně prohlédnout a zjevné vady písemně zapíše na prodejní doklad ev. Dodací list.

1. Reklamace hmotnosi paliva

Reklamaci hmotnosti paliva kupující uplatňuje okamžitě při převzetí paliva, a to vyznačením na prodejním dokladu. Za přítomnosti kupujícího se provede kontrolní vážení na mostní váze v prodejně uhlí Suchohrdly u Miroslavi 98. Při jízdě ke kontrolnímu vážení je řidič povinen vzít do kabiny osobu, která si převážení vyžádala. Při neoprávněné reklamaci kupující hradí výdaje vzniklé s opakovanou dopravou.

2. Reklamace kvality paliva

Vyskytne-li se vada kvality u zakoupeného paliva, má kupující právo tuto vadu reklamovat:

- u řidiče vozidla tak, že důvod reklamace vyznačí na prodejním dokladu, kterým se potvrzuje převzetí paliva

- osobně v prodejně v Suchohrdlech u Miroslavi 98 , písemnou formou na adresu společnosti, mailem: hladik.honza@email.cz nebo telefonicky na čísle 603511837.

Reklamaci je nutno uplatnit okamžitě po zjištění zjevných vad (zrnitost a vytřídění) do 5 dnů od převzetí paliva. U skrytých jakostních vad (nespalitelné zbytky, popel, výhřevnost) lze uplatnit reklamaci do 60 dnů od data dodání. Tyto vady se prokazují laboratorním rozborem vzorku odebraného z reklamované dodávky. V případě zjištění nesprávnosti reklamace podle výsledků laboratorního rozboru, hradí náklady s tím spojené kupující. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu odběr kontrolního vzorku paliva, který se zašle k výrobci nebo k nezávislé laboratoři na rozbor – lhůta na vyřízení je 30

Kdy nelze dodávku reklamovat

- z dodávky bylo odebráno více jak 1/3 paliva (nelze posoudit reklamovanou vadu)

- kupující sám palivo roztřídil

- je-li palivo špatně uskladněno nebo špatně použito (porušení druhu a zrnitosti paliva uvedeného v návodu k topidlu)

- palivo, které bylo prodáno se slevou kupujícímu s jeho souhlasem

Uskladnění zboží

- kupující je povinen uložit palivo na vhodném místě a provádět jeho kontrolu, za případné samovznícení nevhodným skladováním nenese prodávající odpovědnost.

3. Vyřízení reklamace

Prodávající sdělí kupujícímu do 3dnů od oznámení reklamace kdy provede prohlídku uskladněného paliva. Prohlídka paliva se uskuteční po dohodě s kupujícím do 10 dnů od oznámení reklamace. Kupující umožní prodávajícímu přístup k uskladněnému palivu a místo opatří dostatečným osvětlením. Podle druhu reklamace provede prodávající odběr kontrolního vzorku podle příslušné technické normy za přítomnosti kupujícího. Na místě se sepíše protokol o vadách a způsob narovnání oprávněné reklamace. V případě zpět vzetí reklamovaného paliva je kupující povinen všechno palivo vyvézt na místo, aby měl prodávající k palivu přístup a mohl ho bez problémů naložit na auto.

Oprávněnou reklamaci vyřídí prodávající po dohodě s kupujícím

  • poskytnutím slevy na prodané palivo

  • dodáním nového paliva za vadné palivo nad stanovenou normu

  • převzetím paliva zpět a vrácením peněžní částky odpovídající množství paliva vráceného zpět

  • dodáním chybějícího množství

  • poskytnutím finančního vyrovnání za chybějící palivo

 

Suchohrdly u Miroslavi dne 1.1.2016 Ing.Vladimíra Hladíková

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace